Du er her

Kloakarbejde omkring Tulstrupvej, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS), Ikast-Brande Kommune (IBK) og Energi Ikast (EI) skal forny vej- og ledningsanlæg i pågældende område, jf nedenstående kortudsnit.
 
Fra 11. marts 2019 til oktober 2019 vil vi etapevis forny dels kloak, fjernvarme, el og vej-anlæg til området og i vil opleve IBS, IBK og EI være skiftevis i området i en koordineret gade-fornyelse.
 
Baggrunden for projektet er, at kloaksystemet i området er i en dårlig stand og at der skal etableres en regnvandsledning, så systemet er forberedt til separering af spilde- og regnvand. Herudover vil det give en øget kapacitet i kloaksystemet og deraf mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Der sættes dog nye skelbrønde ved eksisterende skel¬brønd/kloakstik ved hver ejendom. Man er meget velkommen til at koble sit regnvand på den nye regnvandsskelbrønd, ved en eventuel fornyelse af sit interne kloak. Vores entreprenør kontakter dig, umiddelbart inden vi graver udfor dig omkring den endelige placering af skelbrønde. Vi anbefaler at forny sit kloaksystem som et separatsystem af hensyn til et eventuelt fremtidigt separerings-påbud og for at sikre sig mod kælderoversvømmelser og oversvømmelser med spildevand. På vores hjemmeside vil du løbende kunne finde ajourførte oplysninger omkring arbejdet – Herunder nedenstående detail-tidsplan og etape-inddelinger – Og der vil forefindes info-tavler i området. Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S entreprenørafdeling.
 
Opsætning af vibrationsmålere
 
Der vil på grund af anlægsarbejdet opleves vibrationer. For at overvåge om vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader, opsætter vi derfor vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, når vi passerer disse. Det vil ske løbende i perioden. IBS foretager en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på huse, som kan blive berørt af arbejderne i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages på din ejendom, eller at der er specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning og funderingsforhold, bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage.
Typiske spørgsmål/svar:
 
- Placering af nye skelbrønde? – Der placeres en ny skelbrønd til hhv regn- og spildevand, hvor det eksisterende kloakstik går ind på grunden. Eksisterende kloak kobles i det nye spildevandsstik af IBS. Grundejer skal efterfølgende adskille regnvand og koble det i regnvandsskelbrønden. Ønskes placeringen ændret skal IBS kontaktes.
- Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
- Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
- Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
 
Se detail-tidsplan og etape-inddelinger her.