Du er her

Samgravningsprojekt omkring Jens Holdgaardsvej, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS), Ikast-Brande Kommune (IBK) og Energi Ikast (EI) skal forny cykelsti, fortov og ledningsanlæg i pågældende område, jf nedenstående kortudsnit.
 
Fra marts 2020 til maj 2020 vil vi etapevis forny dels kloak, fjernvarme, fortov og cykelsti-anlæg i området og i vil opleve IBS, IBK og EI være skiftevis i området i et koordineret samgravningsprojekt.
 
Baggrunden for projektet er, at kloaksystemet i området er i en dårlig stand og, at der skal etableres en regnvandsledning, så systemet bliver klimasikret og forberedt til separering af spilde- og regnvand. Herudover vil det give en øget kapacitet i kloaksystemet og deraf mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Der sættes dog nye skelbrønde ved eksisterende skelbrønd/kloakstik ved hver ejendom. Man er meget velkommen til at koble sit regnvand på den nye regnvandsskelbrønd ved en eventuel fornyelse af sit interne kloak. Vores entreprenør kontakter dig omkring den endelige placering af skelbrønde, umiddelbart inden vi graver udfor dig. Vi anbefaler, at man fornyer sit kloaksystem som et separatsystem af hensyn til et eventuelt fremtidigt separerings-påbud og for at sikre sig mod kælderoversvømmelser og oversvømmelser med spildevand. På vores hjemmeside vil du løbende kunne finde ajourførte oplysninger omkring arbejdet. Der vil desuden forefindes info-tavler i området, hvor arbejdet pågår. Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s entreprenørafdeling.
 
Opsætning af vibrationsmålere
Der vil på grund af anlægsarbejdet opleves vibrationer. For at overvåge om vibrationerne holder sig under det niveau, der kan give skader, opsætter vi vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, når vi passerer disse. Det vil ske løbende i perioden. IBS foretager en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på huse, som kan blive berørt af arbejderne i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages på din ejendom, eller at der er specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning og funderingsforhold, bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage.
Typiske spørgsmål/svar:
  • Placering af nye skelbrønde? – Der placeres en ny skelbrønd til hhv. regn- og spildevand, hvor det eksisterende kloakstik går ind på grunden. Eksisterende kloak kobles i det nye spildevandsstik af IBS. Grundejer skal efterfølgende adskille regnvand og koble det i regnvandsskelbrønden. Ønskes placeringen ændret skal IBS kontaktes.
  • Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
  • Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
  • Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
Samgravningsprojekt omkring jens holdgaardsvej - ikast-brande spildevand