Klimaforandringer

I Ikast-Brande Spildevand står vi over for store kapacitetsmæssige udfordringer med hensyn til håndtering af de stigende regnvandsmængder. Vi har kloaksystemer i midtbyerne, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning, hvilket kan give problemer ved skybrud eller kraftig regn, så der sker overløb med spildevands-holdigt regnvand.
 
Ved fremtidige kloaksaneringer tager vi højde for klimaudfordringerne, og separerer regnvand og spildevand i hver sit system. En af udfordringerne med de store regnmængder løses ved at etablere regnvandsbassiner, der kan forsinke regnvandet inden det løber ud i åer og vandløb. En anden løsning er at opmagasinere regnvandet til der igen er plads i regnvandssystemet. Opmagasineringen kan ske ovenpå jorden i lavt liggende områder.
 
I nye udstykninger etableres regnvand og spildevand i hver sit system. I geoteknisk egnede områder arbejdes der med løsninger, hvor borgerne nedsiver/håndterer regnvandet på egen grund.
 
Se i øvrigt: