Kloakarbejde på Hanningvej i Isenvad

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet under Hanningvej i Isenvad. Arbejdet pågår fra august 2020 og frem til marts 2021. Der vil være omkørsel ved krydset Bygaden/Tyvkærvej i perioden 7/9-23/10-20.

Baggrunden for projektet er, at kloaksystemet er nedslidt og skal fornyes. Kloakken forberedes samtidig til separering af spilde- og regnvand. Dette vil give en øget kapacitets i kloaksystemet og dermed også en mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Arbejdet betyder, at Bygaden i en kort periode spærres, og vi informerer udførligt om omkørsel i den forbindelse.

Der sættes nye skelbrønde ved eksisterende skelbrønd/kloakstik ved hver ejendom. Beboere er meget velkommen til at omkoble sit regnvand ved en eventuel fornyelse af egen intern kloak. Der afmærkes på fortovet eller afsætningspind hvor eks. stikledning er. Hvis anden placering ønskes bedes i kontakte os hurtigst muligt for evt. at få den flyttet.

Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.

Opsætning af vibrationsmålere
Der vil på grund af anlægsarbejdet opleves vibrationer. For at overvåge om vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader, opsætter vi vibrationsmålere på udvalgte ejendomme. Det vil ske løbende I perioden, når vi passerer egendommene.

IBS foretager en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på huse, som kan blive berørt af arbejderne i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages på din ejendom, eller hvis der er specielle forhold vi skal tage hensyn til omkring din bygning og funderingsforhold, bedes du kontakte Kenn H. Lange hurtigst muligt og inden 14 dage fra du har modtaget brev om kloakarbejdet.

Typiske spørgsmål/svar:

  • Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
  • Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
  • Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.

Yderligere oplysninger: 
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
Kort over kloakarbejde på Hanningvej i Isenvad - Ikast-Brande Spildevand 2020
Område hvor kloakken fornyes er markeret med rødt